Tweety na temat @windowsmaniapl
r   e   k   l   a   m   a
Pokaż wyniki od 1 do 1 z 1

Wątek: Prawo telekomunikacyjne; niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług telekom.

 1. #1

  OFF-LINE
  Awatar ali_cja

  Dołączył
  29.08.2014
  Lokalizacja
  Koszalin/Gdańsk
  Posty
  5,674
  Telefon
  L 930, 950XL DS, iPXs
  Operator
  Plus,Play
  Dziękuję
  722
  Podziękowano
  1,818(1,059)
  Wpisów na blogu
  36

  Prawo telekomunikacyjne; niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług telekom.

  Reklama:
  Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

  Tekst jednolity: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo telekomunikacyjne Tekst ustawy w ujednoliconym brzmieniu - od strony 19 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia - Dziennik Ustaw
  Data ogłoszenia w Dzienniku Ustaw: 2014-02-26, Poz. 243

  .......

  "DZIAŁ III Ochrona użytkowników końcowych i usługa powszechna
  Rozdział 3 Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług telekomunikacyjnych

  Art. 104

  1. Do odpowiedzialności przedsiębiorców telekomunikacyjnych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi telekomunikacyjnej stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem ust. 2 oraz art. 107 ust. 1.

  2. Przedsiębiorca wyznaczony odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi powszechnej jedynie w zakresie określonym ustawą.

  3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi powszechnej było wynikiem winy umyślnej, rażącego niedbalstwa przedsiębiorcy wyznaczonego lub następstwem czynu niedozwolonego.

  4. Przedsiębiorca telekomunikacyjny świadczący usługi międzynarodowe odpowiada za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie w zakresie i na zasadach ustalonych w umowach międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

  Art. 105

  1. Za każdy dzień przerwy w świadczeniu usługi powszechnej lub usługi, o której mowa w art. 81 ust. 5, płatnej okresowo abonentowi przysługuje odszkodowanie w wysokości 1/15 średniej opłaty miesięcznej liczonej według rachunków z ostatnich trzech okresów rozliczeniowych, jednak za okres nie dłuższy niż ostatnie 12 miesięcy.

  2. Odszkodowanie nie przysługuje, jeżeli w okresie rozliczeniowym łączny czas przerw był krótszy od 36 godzin.

  3. Niezależnie od odszkodowania, za każdy dzień, w którym nastąpiła przerwa w świadczeniu usługi telefonicznej płatnej okresowo trwająca dłużej niż 12 godzin, abonentowi przysługuje zwrot 1/30 miesięcznej opłaty abonamentowej.

  4. Z tytułu niedotrzymania z winy przedsiębiorcy wyznaczonego:
  1) terminu zawarcia umowy, o którym mowa w art. 87, lub
  2) określonego w umowie o świadczenie usługi powszechnej lub usługi, o której mowa w art. 81 ust. 5, terminu rozpoczęcia świadczenia tych usług – za każdy dzień przekroczenia terminu przysługuje użytkownikowi końcowemu od przedsiębiorcy wyznaczonego odszkodowanie w wysokości 1/30 określonej w umowie miesięcznej opłaty abonamentowej, stosowanej przez tego przedsiębiorcę za świadczenie usługi powszechnej lub usługi, o której mowa w art. 81 ust. 5, płatnej okresowo.

  Art. 106

  1. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych jest obowiązany do rozpatrzenia reklamacji usługi telekomunikacyjnej.

  2. Jeżeli reklamacja usługi telekomunikacyjnej nie zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, uważa się, że została ona uwzględniona. Przez rozpatrzenie reklamacji rozumie się wysłanie przed upływem tego terminu przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych odpowiedzi o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu reklamacji.

  3. W przypadku uwzględnienia reklamacji usługi telekomunikacyjnej opłata, o której mowa w art. 80 ust. 2, podlega zwrotowi.


  4. Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia, tryb postępowania reklamacyjnego oraz warunki, jakim powinna odpowiadać reklamacja usługi telekomunikacyjnej za:
  1) niedotrzymanie z winy przedsiębiorcy wyznaczonego terminu zawarcia umowy o świadczenie usługi powszechnej lub usługi, o której mowa w art. 81 ust. 5,
  2) niedotrzymanie z winy dostawcy usług określonego w umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych terminu rozpoczęcia świadczenia tych usług,
  3) niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi telekomunikacyjnej,
  4) nieprawidłowe obliczenie należności z tytułu świadczenia usługi telekomunikacyjnej – mając na uwadze niezbędną ochronę interesu użytkownika końcowego.

  Art. 107

  1. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym lub w postępowaniach, o których mowa w art. 109 i art. 110, roszczeń określonych w ustawie, przysługuje użytkownikowi końcowemu po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

  2. Drogę postępowania reklamacyjnego w przypadku, o którym mowa w ust. 1, uważa się za wyczerpaną, jeżeli reklamacja nie została uwzględniona lub dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych nie zapłacił dochodzonej należności w terminie 30 dni od dnia, w którym reklamacja usługi telekomunikacyjnej została uwzględniona.

  Art. 108

  1. Roszczenia dochodzone na podstawie art. 105 przedawniają się z upływem 12 miesięcy od końca okresu rozliczeniowego, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu usługi telekomunikacyjnej, albo od dnia, w którym usługa została nienależycie wykonana lub miała być wykonana.

  2. Bieg przedawnienia roszczeń zawiesza się na okres od dnia wniesienia reklamacji usługi telekomunikacyjnej do dnia udzielenia na nią odpowiedzi, nie dłużej jednak niż na okres przewidziany do rozpatrzenia reklamacji.

  Rozdział 4 Sposoby rozstrzygania sporów


  Art. 109

  1. Spór cywilnoprawny między konsumentem a dostawcą publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych może być zakończony polubownie w drodze postępowania mediacyjnego.

  2. Postępowanie mediacyjne prowadzi Prezes UKE48) na wniosek konsumenta lub z urzędu, jeżeli wymaga tego ochrona interesu konsumenta.

  3. W toku postępowania mediacyjnego Prezes UKE48) zapoznaje dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych z roszczeniem konsumenta, przedstawia stronom sporu przepisy prawa mające zastosowanie w sprawie oraz ewentualne propozycje polubownego zakończenia sporu. 4. Prezes UKE48) może wyznaczyć stronom termin do polubownego zakończenia sprawy. 5. Prezes UKE48) odstępuje od postępowania mediacyjnego, jeżeli w wyznaczonym terminie sprawa nie została polubownie zakończona oraz w razie oświadczenia co najmniej jednej ze stron, że nie wyraża ona zgody na polubowne zakończenie sprawy.

  Art. 110

  1. Stałe polubowne sądy konsumenckie przy Prezesie UKE48), zwane dalej „sądami polubownymi”, tworzone są na podstawie umów o zorganizowaniu takich sądów, zawartych przez Prezesa UKE48) z organizacjami pozarządowymi reprezentującymi konsumentów, przedsiębiorców telekomunikacyjnych lub operatorów pocztowych. Koszty administracyjne funkcjonowania sądów polubownych pokrywa Prezes UKE48).

  2. Umowy, o których mowa w ust. 1, określają w szczególności zasady pokrywania kosztów wynagrodzenia arbitrów oraz zwrotu kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem czynności arbitra.

  3. Sądy polubowne rozpatrują spory:
  1) o prawa majątkowe wynikłe z umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, w tym o zapewnienie przyłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej, zawartych pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi;
  2) o prawa majątkowe wynikłe z umów o świadczenie usług pocztowych.

  4. Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw łączności, określi, w drodze rozporządzenia, regulamin organizacji i działania sądów polubownych przy Prezesie UKE48), w tym:
  1) wewnętrzną organizację sądów polubownych,
  2) tryb funkcjonowania sądów polubownych,
  3) czynności jurysdykcyjne i administracyjne sądów polubownych i ich organów,
  4) wymagania dotyczące kwalifikacji i bezstronności arbitrów – mając na uwadze zasady niezawisłości, przejrzystości, kontradyktoryjności, skuteczności i reprezentacji oraz specyfikę spraw telekomunikacyjnych i pocztowych.
  5. W postępowaniu przed sądami polubownymi w zakresie nieuregulowanym ustawą stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego."

 2. 3 następujących użytkowników podziękowało ali_cja za ten post:

  djtonka (08-01-2016),r.blaszczak (08-01-2016),to_ja (09-01-2016)

 3. Pani SponsorPanna Google jest aktywna
  Avatar Panny Google


  Dołączył
  24-08-2012
  Skąd
  Internet
  Telefon
  Lumia 900
  Operator
  Play
  Postów
  2134
  Podziękowano
  871(239)

Informacje o wątku

Użytkownicy przeglądający ten wątek

Aktualnie 1 użytkownik(ów) przegląda ten wątek. (0 zarejestrowany(ch) oraz 1 gości)

Podobne wątki

 1. Prawo telekomunikacyjne: Ochrona użytkowników końcowych, definicje ustawowe
  Przez ali_cja w dziale Reklamacja usługi telekomunikacyjnej
  Odpowiedzi: 0
  Ostatni post / autor: 08-01-2016, 20:42
 2. Gwarancja a prawo konsumenta
  Przez 25rafalo w dziale Rękojmia/ niezgodność towaru z umową
  Odpowiedzi: 5
  Ostatni post / autor: 25-04-2015, 22:24
 3. Wykonanie grafiki - zlecenie
  Przez Yziek w dziale Poza tematem
  Odpowiedzi: 7
  Ostatni post / autor: 16-04-2015, 18:06
 4. [Lumia 800] Wykonanie Hard Resetu, nie powodzi się
  Przez kubek3898 w dziale Wsparcie techniczne
  Odpowiedzi: 1
  Ostatni post / autor: 05-08-2013, 23:13
 5. Odpowiedzi: 17
  Ostatni post / autor: 12-02-2013, 17:25

Tagi dla tego wątku

Uprawnienia umieszczania postów

 • Nie możesz zakładać nowych tematów
 • Nie możesz pisać wiadomości
 • Nie możesz dodawać załączników
 • Nie możesz edytować swoich postów
 •  
Kontakt
administracja[at]windowsmania.pl

Kopiowanie zawartości strony bez zezwolenia zabronione
Dołącz do nas