30 grudnia 2016 roku Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Marek Niechciał, po przeprowadzeniu postępowania w sprawie praktyk stosowanych przez Orange Polska Spółka Akcyjna za naruszające zbiorowe interesy konsumentów, wydał decyzję Nr DDK 26/2016.

W sentencji decyzji Prezes uznał, że działanie spółki, polegające na automatycznym przedłużaniu umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartych na czas oznaczony w umowy na kolejny czas oznaczony w sytuacji braku aktywnego działania ze strony konsumenta, stanowi nieuczciwą praktykę rynkową w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. nr 171, poz. 1206 ze zm.) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów i nakazał zaniechanie jej stosowania oraz nałożył na Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, płatną do budżetu państwa, karę pieniężną w wysokości 28 630 372, 00 zł.

Oprócz kary finansowej, Prezes UOKiK zadecydował o rekompensacie publicznej wobec konsumentów dotkniętych skutkami niedozwolonej praktyki.

"..Z rekompensaty publicznej przewidzianej w decyzji będą mogli skorzystać konsumenci, którzy jednocześnie spełnią warunki:
- byli stroną umowy zawartej z Orange Polska w dniu wszczęcia postępowania, czyli 8 maja 2014 r.
- Orange Polska narzuciła im postanowienie o automatycznym przedłużeniu umowy w sposób domyślny, a nie zgodnie z ich wyraźnym wyborem.
- Orange Polska automatyczne przedłużyła ich umowy na kolejny czas oznaczony w wyniku braku aktywnego działania konsumenta.
Pozostali konsumenci, którzy wypowiedzieli umowy przed majem 2014 r., będą mogli dochodzić swoich roszczeń na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym i powołać się na tę decyzję, gdy stanie się prawomocna. ..."

Źródło: https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=12906

Z uwagi na to, że decyzja wydana przez Prezesa Urzędu nie jest ostateczna i przysługuje od niej odwołanie, nie zamieszczam teraz jej pełnej treści.
Zainteresowanych odsyłam do strony https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=12906 , na której można również pobrać Decyzję nr DDK 26/2016, w formacie PDF.

Według informacji prasowych, Spółka Orange Polska odwołała się do sądu.

A zatem konsumenci, ewentualnie uprawnieni do dochodzenia roszczeń, muszą uzbroić się w cierpliwość.