Tweety na temat @windowsmaniapl
r   e   k   l   a   m   a
Pokaż wyniki od 1 do 1 z 1

Wątek: Microsoft; Ogólna ograniczona gwarancja

 1. #1

  OFF-LINE
  Awatar ali_cja

  Dołączył
  29.08.2014
  Lokalizacja
  Koszalin/Gdańsk
  Posty
  5,461
  Telefon
  L 930, 950XL DS,1320
  Operator
  Plus,Play
  Dziękuję
  697
  Podziękowano
  1,658(1,015)
  Wpisów na blogu
  36

  Microsoft; Ogólna ograniczona gwarancja

  Reklama:
  Ogólna ograniczona gwarancja
  Źródło: https://www.microsoft.com/hardware/pl-pl/warranties
  /Stan na dzień 29 maja 2015 roku /

  " WAŻNE! W POSTANOWIENIACH NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI PRZEDSTAWIONO PRAWA I ZOBOWIĄZANIA LICENCJOBIORCY. NALEŻY DOKŁADNIE SIĘ Z NIMI ZAPOZNAĆ!

  Termin „Sprzęt” oznacza sprzęt wyprodukowany przez Microsoft®
  Termin „Licencjobiorca” oznacza osobę lub podmiot prawny.
  Termin „Oprogramowanie” oznacza oprogramowanie dostarczone przez Microsoft do użytku z odpowiednim Sprzętem oraz obejmuje związane z nim nośniki (w tym kopie), materiały drukowane oraz dokumentację dostępną w trybie online lub w formie elektronicznej lub autoryzowane uaktualnienia lub uzupełnienia udostępniane przez Microsoft dla takiego oprogramowania.

  A. GWARANCJE.

  1. Wyraźna gwarancja.
  Zgodnie z postanowieniami niniejszego Ograniczonej Gwarancji oraz w przypadku braku ewentualnych innych wyraźnych gwarancji Microsoft gwarantuje, że w warunkach używania zgodnego z ich przeznaczeniem w dniu zakupu (określonym na stosownym pokwitowaniu lub innym dowodzie płatności) oraz i) w przypadku Oprogramowania — przez kolejne 90 dni, a także ii) zgodnie z poniższym opisem przez okres wskazany dla poszczególnych rodzajów Sprzętu (dalej zwane „Okresem Obowiązywania Gwarancji”), Oprogramowanie i Sprzęt będą działać zasadniczo zgodnie z opisem przedstawionym w dołączonym opakowaniu i dokumentacji Microsoft. Wszelkie wady wykryte po upływie Okresu Obowiązywania Gwarancji nie podlegają gwarancji lub postanowieniom innego rodzaju.

  Okres Obowiązywania Gwarancji:

  Produkt Microsoft:

  Dziewięćdziesiąt (90) dni
  Xbox 360 Accessories for Windows;
  Microsoft LifeChat ZX-6000

  Dwa (2) lata
  LifeCam VX-500; LifeCam VX-700;
  LifeCam VX-800;
  Microsoft Optical Mouse 200;
  Microsoft Wired Keyboard 200;
  Comfort Optical Mouse 3000;
  Compact Optical Mouse 500;
  Wheel Mouse Optical;
  Wired Desktop 800;
  Wireless Mobile Mouse 1000;
  Wireless Mobile Mouse 3000;
  Wireless Mouse 1000;
  Wired Desktop 200;
  Wireless Desktop 800;
  Wireless Keyboard 800;
  Microsoft Compact Mouse 100;
  Microsoft Optical Mouse 100;
  wszelkie inne zestawy słuchawkowe Microsoft (z wyłączeniem przewodowych lub bezprzewodowych akcesoriów z zestawów słuchawkowych Xbox 360)

  Trzy (3) lata
  Microsoft Fingerprint Reader;
  Microsoft Presenter 3000;
  Microsoft Notebook Cooling Shuttle;
  Microsoft Notebook Cooling Base;
  wszelkie inne kamery internetowe Microsoft (z wyłączeniem Microsoft Xbox Live Vision Camera);
  wszelkie inne zestawy klawiatur i myszy Microsoft,
  klawiatury oraz myszy Microsoft

  Pięć (5) lat
  IntelliMouse® Optical;
  Wireless IntelliMouse Explorer;
  IntelliMouse Explorer for Bluetooth;
  Wireless IntelliMouse Explorer with Fingerprint Reader

  Niniejsza Ograniczona Gwarancja nie obejmuje żadnych subiektywnych i estetycznych aspektów Sprzętu lub Oprogramowania; nie mają do nich także zastosowania żadne inne rękojmie lub gwarancje.

  Określona powyżej wyraźna gwarancja stanowi wyłączną wyraźnie określoną gwarancję dla Licencjobiorcy i jest udzielana zamiast innych wyraźnych lub dorozumianych gwarancji i podobnych zobowiązań (z wyjątkiem ewentualnie istniejących dorozumianych rękojmi, które nie podlegają wyłączeniu), łącznie z wszelkimi gwarancjami lub zobowiązaniami, o których mowa w dokumentacji lub na opakowaniu. Żadne informacje lub sugestie (zarówno ustne, jak i pisemne) przekazane przez Microsoft, przedstawicieli Microsoft, podmioty stowarzyszone Microsoft, dostawców Microsoft, pracowników Microsoft lub przedstawicieli Microsoft nie stanowią gwarancji lub zobowiązań ani nie rozszerzają zakresu niniejszej Ograniczonej Gwarancji.

  2. Ograniczenie okresu obowiązywania dorozumianych gwarancji i rękojmi.
  Na mocy prawa obowiązującego w niektórych systemach prawnych Licencjobiorca będący konsumentem może korzystać również z dorozumianych rękojmi lub innych postanowień gwarancyjnych; w takim przypadku są one ograniczone do Okresu Obowiązywania Gwarancji.
  W niektórych systemach prawnych nie jest możliwe ograniczenie okresu obowiązywania dorozumianych rękojmi lub postanowień gwarancyjnych, powyższe ograniczenia mogą zatem nie dotyczyć Licencjobiorcy.


  B. WYŁĄCZNE UPRAWNIENIE.

  Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa i poniższych postanowień, oraz pod warunkiem zwrócenia Oprogramowania i Sprzętu przez Licencjobiorcę do miejsca zakupu (lub do Microsoft, jeśli sprzedawca odmówi przyjęcia zwrotu) wraz z kopią pokwitowania zakupu lub innego oryginalnego dowodu płatności w trakcie Okresu Obowiązywania Gwarancji, Microsoft — według własnego uznania oraz w ramach jedynego przysługującego Licencjobiorcy uprawnienia z tytułu naruszenia niniejszej Ograniczonej Gwarancji lub jakichkolwiek innych dorozumianych rękojmi lub gwarancji — może: naprawić albo zastąpić całość lub część wadliwego Oprogramowania lub Sprzętu albo zwrócić Licencjobiorcy kwotę stanowiącą równowartość poniesionych przez Licencjobiorcę dopuszczalnych szkód wynikłych z uzasadnionego przekonania o niezawodności Oprogramowania lub Sprzętu; kwota ta nie może jednak przekraczać kwoty zapłaconej (odpowiednio) przez Licencjobiorcę za Oprogramowanie lub Sprzęt, pomniejszonej o kwotę zasadnie odzwierciedlającą obniżenie wartości Oprogramowania lub Sprzętu wskutek ich zużycia. Powyższe uprawnienie podlega poniższym postanowieniom: naprawione albo wymienione Oprogramowanie lub Sprzęt będą nowe, zregenerowane lub zdatne do użytku, podobne pod względem funkcji i działania do oryginalnego Sprzętu (lub Oprogramowania), a ponadto mogą też zawierać elementy wyprodukowane przez fi rmy inne niż Microsoft. Naprawione lub wymienione w ramach niniejszej Ograniczonej Gwarancji Oprogramowanie lub Sprzęt są objęte gwarancją przez okres pozostały do wygaśnięcia oryginalnego Okresu Obowiązywania Gwarancji lub przez 30 dni od daty ich wysyłki do Licencjobiorcy (w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy). W przypadku udostępnienia uaktualnienia Oprogramowania objętego nową ograniczoną gwarancją postanowienia takiej gwarancji mają zastosowanie tylko do uaktualnionego Oprogramowania, a nie do oryginalnego Sprzętu. O ile przepisy obowiązujące w systemie prawnym Licencjobiorcy nie stanowią inaczej, koszty związane z transportem (w tym koszt opakowania) w ramach usług gwarancyjnych ponosi Licencjobiorca. Microsoft nie udziela żadnych gwarancji na inne usługi świadczone w ramach niniejszej Ograniczonej Gwarancji i wyłącza swoją odpowiedzialność za ewentualne zobowiązania dotyczące należytej staranności lub braku zaniedbań w odniesieniu do takich usług.

  C. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA INNE SZKODY.

  W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO MICROSOFT, DOSTAWCY MICROSOFT, PODMIOTY STOWARZYSZONE MICROSOFT I PRZEDSTAWICIELE MICROSOFT NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE POWSTAŁE: (i) SZKODY NASTĘPCZE LUB UBOCZNE; (ii) SZKODY LUB STRATY (NIEZALEŻNIE OD ICH CHARAKTERU) ZWIĄZANE Z UTRATĄ ZYSKÓW, PRZERWAMI W DZIAŁALNOŚCI, UTRATĄ DANYCH, W TYM DANYCH OSOBOWYCH LUB POUFNYCH, NIEMOŻNOŚCIĄ UŻYWANIA SPRZĘTU, OPROGRAMOWANIA LUB JAKIEJKOLWIEK ICH CZĘŚCI, USZKODZENIAMI CIAŁA, NIEDOPEŁNIENIEM OBOWIĄZKÓW (W TYM MIĘDZY INNYMI ZANIEDBANIEM, DZIAŁANIEM W ZŁEJ WIERZE LUB BRAKIEM NALEŻYTEJ STARANNOŚCI); LUB (iii) SZKODY POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE LUB ODSZKODOWANIA RETORSYJNE WYNIKAJĄCE BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO Z KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA LUB SPRZĘTU W JAKIKOLWIEK SPOSÓB. POWYŻSZE OGRANICZENIE MA ZASTOSOWANIE RÓWNIEŻ W PRZYPADKU, GDY MICROSOFT, DOSTAWCA MICROSOFT, PODMIOT STOWARZYSZONY MICROSOFT LUB PRZEDSTAWICIEL MICROSOFT ZOSTAŁ POWIADOMIONY O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD LUB STRAT, A TAKŻE W PRZYPADKU ZAWINIENIA, CZYNU NIEDOZWOLONEGO (W TYM ZANIEDBANIA), ODPOWIEDZIALNOŚCI OBIEKTYWNEJ, ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRODUKT, NIEPRAWDZIWYCH OŚWIADCZEŃ LUB INNYCH PRZYCZYN.
  Niektóre systemy prawne nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody uboczne lub wtórne, powyższe ograniczenia i wyłączenia mogą zatem nie dotyczyć Licencjobiorcy.

  D. WYŁĄCZENIA Z GWARANCJI.

  Niniejsza Ograniczona Gwarancja nie ma zastosowania, a Microsoft nie ponosi na jej mocy żadnej odpowiedzialności, jeśli Oprogramowanie lub Sprzęt: są wykorzystywane do celów komercyjnych (łącznie z wynajmem lub dzierżawą) lub do innych celów wykraczających poza zakres licencji na Oprogramowanie; zostały w jakikolwiek sposób zmodyfikowane; zostały uszkodzone wskutek zdarzeń losowych, skoków napięcia, niewłaściwego używania lub nadużycia, zaniedbania, wypadku, standardowego zużycia, niewłaściwej obsługi, nieprawidłowego zastosowania lub innych okoliczności niezwiązanych z wadami Sprzętu lub Oprogramowania; zostały uszkodzone przez programy, dane, wirusy lub pliki bądź podczas wysyłki lub transmisji; są używane niezgodnie z opisem zawartym w dołączonej dokumentacji lub instrukcji obsługi; zostały naprawione lub w jakikolwiek sposób zmodyfikowane przez inny punkt serwisowy niż autoryzowane przez Microsoft centrum serwisowe, oraz gdy nieautoryzowane centrum serwisowe przyczyniło się do jakichkolwiek wad lub szkód lub te wady lub szkody spowodowało. Niniejsza Ograniczona Gwarancja nie obejmuje żadnych gwarancji dotyczących praw lub zdolności prawnej, w tym gwarancji co do tytułu prawnego, niezakłóconego używania lub braku naruszeń.

  E. REJESTRACJA.

  Niniejsza Ograniczona Gwarancja obowiązuje również w sytuacji, gdy Licencjobiorca nie zarejestruje zakupionego Oprogramowania lub Sprzętu.

  F. BENEFICJENT.

  W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Ograniczona Gwarancja jest udzielana wyłącznie Licencjobiorcy, jako pierwszemu objętemu licencją użytkownikowi Oprogramowania lub nabywcy Sprzętu, a żadne osoby trzecie nie są jej beneficjentami. O ile nie wymagają tego przepisy prawa, nikt inny nie może skorzystać z Ograniczonej Gwarancji; dotyczy to także każdej osoby, której Licencjobiorca przekazuje swoje prawa wynikające z Umowy.

  G. INFORMACJE DODATKOWE.


  Microsoft jest gwarantem w ramach niniejszej Ograniczonej Gwarancji.

  Aby uzyskać instrukcje dotyczące korzystania z Ograniczonej Gwarancji, Licencjobiorca powinien skontaktować się z podmiotem zależnym Microsoft właściwym dla swojego kraju lub z Microsoft Sales Information Center, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA, lub odwiedzić stronę internetową Microsoft pod adresem Microsoft – Page d’accueil officielle.
  Licencjobiorca musi także:
  1. Przedłożyć oryginalny dowód zapłaty w postaci pokwitowania lub faktury (albo jej kopii), opatrzonych datą i poświadczających, że Licencjobiorca jest beneficjentem niniejszej Ograniczonej Gwarancji oraz że żądania zastosowania przysługującego Licencjobiorcy uprawnienia wniesiono w Okresie Obowiązywania Gwarancji.
  2. Postępować zgodnie z instrukcjami Microsoft dotyczącymi wysyłki oraz innymi stosownymi instrukcjami, o ile Microsoft uzna, że całość lub część Sprzętu lub Oprogramowania podlega zwrotowi. Aby skorzystać z Ograniczonej Gwarancji, Licencjobiorca musi dostarczyć przedmiot do miejsca wskazanego przez Microsoft w oryginalnym opakowaniu lub opakowaniu zapewniającym równorzędny poziom ochrony. O ile przepisy prawa obowiązujące w systemie prawnym Licencjobiorcy nie stanowią inaczej, wszelkie koszty związane z transportem (w tym koszt opakowania) w ramach usług gwarancyjnych ponosi Licencjobiorca.
  3. Przed wysłaniem przedmiotu do Microsoft należy usunąć z niego wszystkie prywatne lub poufne pliki oraz dane. Niezastosowanie się do powyższych instrukcji może spowodować opóźnienie w wykonaniu usług w ramach gwarancji, wiązać się z koniecznością poniesienia przez Licencjobiorcę dodatkowych kosztów lub unieważnić gwarancję.

  W ramach niniejszej Ograniczonej Gwarancji Licencjobiorca nabywa określone prawa.
  Licencjobiorcy mogą także przysługiwać inne uprawnienia na mocy przepisów prawa obowiązującego w danym systemie prawnym
  .
  Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Ograniczonej Gwarancji jest niezgodne z prawem obowiązującym w danym systemie prawnym, zostaje ono uznane za nieważne; pozostałe postanowienia Ograniczonej Gwarancji pozostają jednak w mocy, o ile nie powoduje to istotnego zakłócenia podziału odpowiedzialności w ramach gwarancji.

  H. PRAWO WŁAŚCIWE; WYŁĄCZNA JURYSDYKCJA.

  Jeśli Licencjobiorca nabył Sprzęt lub Oprogramowanie na terenie Stanów Zjednoczonych, wykładnią dla wszystkich części niniejszej Umowy (łącznie z Ograniczoną Gwarancją) są przepisy prawa obowiązującego w stanie Waszyngton (USA), a Licencjobiorca nieodwołalnie uznaje wyłączną właściwość miejscową i rzeczową sądów federalnych w King County w stanie Waszyngton; o ile nie zachodzi przypadek właściwości federalnej Licencjobiorca nieodwołalnie uznaje za wyłączną właściwość miejscową i rzeczową sądu rejonowego dla hrabstwa King County w stanie Waszyngton. Jeśli Licencjobiorca nabył Sprzęt w Kanadzie, wówczas — o ile nie jest to wyraźnie zabronione przez prawo miejscowe — zastosowanie mają przepisy prawa obowiązującego w prowincji Ontario (Kanada), a każda ze stron niniejszej Umowy nieodwołalnie uznaje właściwość rzeczową sądów prowincji Ontario, a ponadto wyraża zgodę na wszczęcie ewentualnego postępowania sądowego wynikającego z niniejszych postanowień w sądach znajdujących się na terenie okręgu sądowego hrabstwa York w prowincji Ontario. Jeżeli Licencjobiorca nabył niniejszy Sprzęt poza obszarem wyżej wymienionych krajów, prawem właściwym jest odpowiednie prawo krajowe. "

  *** Pogrubienia, podkreślenia, wyróżniony kolor czcionki zastosowałam w tekście dla czytelniejszego zrozumienia cytowanej treści.

 2. 3 następujących użytkowników podziękowało ali_cja za ten post:

  djtonka (29-05-2015),Potok666 (30-11-2015),to_ja (31-05-2015)

 3. Pani SponsorPanna Google jest aktywna
  Avatar Panny Google


  Dołączył
  24-08-2012
  Skąd
  Internet
  Telefon
  Lumia 900
  Operator
  Play
  Postów
  2134
  Podziękowano
  871(239)

Informacje o wątku

Użytkownicy przeglądający ten wątek

Aktualnie 1 użytkownik(ów) przegląda ten wątek. (0 zarejestrowany(ch) oraz 1 gości)

Podobne wątki

 1. Microsoft; Ograniczona gwarancja producenta.
  Przez ali_cja w dziale Gwarancja
  Odpowiedzi: 0
  Ostatni post / autor: 28-05-2015, 14:14
 2. LG G3 BCM Gwarancja od 1 zł
  Przez Blest w dziale Sprzedam
  Odpowiedzi: 0
  Ostatni post / autor: 25-02-2015, 15:13
 3. Aktualizacja a gwarancja.
  Przez kacyk9507 w dziale Pytania i odpowiedzi
  Odpowiedzi: 5
  Ostatni post / autor: 20-05-2014, 22:07
 4. Odpowiedzi: 8
  Ostatni post / autor: 20-01-2014, 14:34
 5. Odpowiedzi: 11
  Ostatni post / autor: 31-12-2012, 17:50

Tagi dla tego wątku

Uprawnienia umieszczania postów

 • Nie możesz zakładać nowych tematów
 • Nie możesz pisać wiadomości
 • Nie możesz dodawać załączników
 • Nie możesz edytować swoich postów
 •  
Kontakt
administracja[at]windowsmania.pl

Kopiowanie zawartości strony bez zezwolenia zabronione
Dołącz do nas