Tweety na temat @windowsmaniapl
r   e   k   l   a   m   a
Pokaż wyniki od 1 do 1 z 1

Wątek: Gwarancja przy sprzedaży

 1. #1

  OFF-LINE
  Awatar ali_cja

  Dołączył
  29.08.2014
  Lokalizacja
  Koszalin/Gdańsk
  Posty
  5,461
  Telefon
  L 930, 950XL DS,1320
  Operator
  Plus,Play
  Dziękuję
  697
  Podziękowano
  1,658(1,015)
  Wpisów na blogu
  36

  Gwarancja przy sprzedaży

  Reklama:
  Uwaga! Stan prawny obowiązujący do zakupów dokonanych od 25 grudnia 2014 roku.

  W poniższym opracowaniu będę dosłownie przytaczała treść przepisów, bowiem tylko ścisłe ich przestrzeganie uchroni Was od zarzutu gwaranta o niespełnienie wymogów czy warunków w dochodzeniu roszczeń z tytułu gwarancji, łącznie z zarzutem np. niedbalstwa - a co skutkować mogłoby np. odrzuceniem gwarancji.
  Zauważyłam na Forum, że pierwszą i w zasadzie jedyną myślą po stwierdzeniu usterki/wady w telefonie jest oddanie sprzętu do serwisu i skorzystanie z uprawnień gwarancyjnych.
  Muszę przyznać, że bardzo zdumiewa mnie ta postawa; macie nowy fabrycznie sprzęt, kupiony za niemałą kasę oraz często w drodze wyrzeczeń a oddajcie go w obce ręce / co prawda, chyba, fachowcom/ i praktycznie, nie wiecie co tak naprawdę zostało wymienione, jakich użyto części / gwarant dopuszcza w warunkach gwarancji używanych części zamiennych albo nowych/. Telefon po takiej naprawie nie jest już tym samym sprzętem, traci na wartości a Wy się cieszycie, że chodzi teraz jak "żeletka". Gwarant również zastrzega w warunkach gwarancji, że nie oddaje zużytych czy wymienionych wadliwych części. Ale i to Wam nie przeszkadza, byle jak najszybciej oddał Wam sprzęt.


  Reasumując, korzystając z naprawy w ramach gwarancji uzyskujesz / albo i nie/ ;

  a- niepewność co do potwierdzenia wady/usterki przez serwis,
  b- jedynie przybliżony czas naprawy /w oświadczeniu gwarancyjnym gwarant bardzo asekuracyjnie określa ten termin/
  Wprawdzie, nowy § 2 art. 580 Kc stanowi, że " Gwarant jest obowiązany wykonać swe obowiązki w terminie określonym w treści oświadczenia gwarancyjnego, a gdy go nie określono - niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia dostarczenia rzeczy przez uprawnionego z gwarancji, oraz dostarczyć mu rzecz na swój koszt do miejsca wskazanego w § 1."

  Bardzo proszę o rozważenie, przed skorzystaniem z gwarancji, możliwości skorzystania z tzw. reklamacji konsumenckiej /USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta /Dz. U. 2014 r., poz 827, w Rozdziale 6 Przepisy zmieniające, w art. 44 wprowadziła zmiany w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121), w tym m. in. uległy zmianie przepisy regulujące odpowiedzialność sprzedawcy względem kupującego, za wady rzeczy sprzedanej./,
  tym samym, proszę o przeczytanie tematu: Rękojmia-odpowiedzialność sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej /przepisy/. Część I.
  Dla przypomnienia / bądź utrwalenia sobie/, przytoczę brzmienie art. 580. § 1 Kc;

  " Kto wykonuje uprawnienia wynikające z gwarancji, powinien dostarczyć na koszt gwaranta do miejsca wskazanego w gwarancji lub do miejsca, w którym rzecz została wydana przy udzieleniu gwarancji, chyba że z okoliczności wynika , iż wada powinna być usunięta w miejscu, w którym rzecz znajdowała się w chwili ujawnienia wady".
  c- niepewność sposobu rozpatrzenia Waszego roszczenia gwarancyjnego / usunięcie wady fizycznej rzeczy, dostarczenie rzeczy wolnej od Was- o ile wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w oświadczeniu gwarancyjnym, zwrot zapłaconej ceny/. Jednakże, w jaki sposób gwarant wywiąże się ze swojego obowiązku- zależy wyłącznie od niego - w złożonym oświadczeniu gwarancyjnym / Karta Gwarancyjna/
  .

  Ustawą z 30 mają 2014 r. o prawach konsumenta / Dz. U. poz. 827/ w Rozdziale 6 Przepisy zmieniające, wprowadzone zostały m. in. zmiany w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, dotyczące Gwarancji przy sprzedaży / określone w Dziale lll Kc/;
  w nowym brzmieniu obowiązuje art. 577:
  § 1. Udzielenie gwarancji następuje poprzez złożenie oświadczenia gwarancyjnego, które określa obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Oświadczenie gwarancyjne może zostać złożone w reklamie.
  § 2. Obowiązki gwaranta mogą w szczególności polegać na zwrocie zapłaconej ceny, wymianie rzeczy bądź jej naprawie oraz zapewnieniu innych usług.
  § 3. Jeżeli została udzielona gwarancja co do jakości rzeczy sprzedanej, poczytuje się w razie wątpliwości, że gwarant jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, o ile wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w oświadczeniu gwarancyjnym.
  § 4. Jeżeli nie zastrzeżone innego terminu, termin gwarancji wynosi dwa lata licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana.

  Po art. 577 Kc zostały dodane:
  Art. 577¹.
  § 1. Gwarant formułuje oświadczenie gwarancyjne w sposób jasny i zrozumiały, a gdy rodzaj informacji na to pozwala- w powszechnie zrozumiałem formie graficznej. Jeżeli rzecz jest wprowadzana do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej, oświadczenie gwarancyjne sporządzanie się w języku polskim. Wymagania używania języka polskiego nie stosuje się do nazw własnych, znaków towarowych, nazw handlowych, oznaczeń pochodzenia towarów oraz zwyczajowo stosowanej terminologii naukowej i technicznej.
  § 2. Oświadczenie gwarancyjne zawiera podstawowe informacje potrzebne do wykonywania uprawnień z gwarancji, w szczególności nazwę i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej, czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej, uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady, a także stwierdzenie, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
  § 3. Uchybienie wymaganiom określonym w § 1 i 2 nie wpływa na ważność oświadczenia gwarancyjnego i nie pozbawia wynikających z niego uprawnień.
  Art. 577²
  Uprawniony z gwarancji może żądać od gwaranta wydania oświadczenia gwarancyjnego utrwalonego na papierze lub innym trwałym nośniku (dokument gwarancyjny).
  Art. 577 ze znaczkiem 3
  Sprzedawca wydaje kupującemu wraz z rzeczą sprzedaną dokument gwarancyjny oraz sprawdza zgodność znajdujących się na rzeczy oznaczeń z danymi zawartymi w dokumencie gwarancyjnym oraz stan plomb i innych umieszczonych na rzeczy zabezpieczeń.
  Art. 578. / przepis pozostał w Kc w niezmienionej treści /
  Jeżeli w gwarancji inaczej nie zastrzeżono, odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy.
  Art. 579.
  § 1. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
  § 2. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi.
  § 3. Jednakże w razie wykonywania przez kupującego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.
  Art. 580.
  § 1. Kto wykonuje uprawnienia wynikające z gwarancji, powinien dostarczyć rzecz na koszt gwaranta do miejsca wskazanego w gwarancji lub do miejsca, w którym rzecz została wydana przy udzieleniu gwarancji, chyba że z okoliczności wynika, iż wada powinna być usunięta w miejscu, w którym rzecz znajdowała się w chwili ujawnienia wady.
  § 2. Gwarant jest obowiązany wykonać swoje obowiązki w terminie określonym w treści oświadczenia gwarancyjnego, a gdy go nie określono – niezwłocznie, ale nie później niż w terminie czternastu dni, licząc od dnia dostarczenia rzeczy przez uprawnionego z gwarancji, oraz dostarczyć mu rzecz na swój koszt do miejsca wskazanego w § 1.  W niezmienionej treści pozostał Art. 581.
  [B]§ 1. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwarant dostarczył uprawnionemu z gwarancji zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli gwarant wymienił część rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej.
  § 2. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać
  .


  I jeszcze jedna ważna informacja dotycząca umowy komisu

  Art. 770.
  § . Komisant nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne rzeczy, jak również za jej wady prawne, jeżeli przed zawarciem umowy podał to do wiadomości kupującego. Jednakże wyłączenie odpowiedzialności nie dotyczy wad rzeczy, o których komisant wiedział lub z łatwością mógł się dowiedzieć.
  § 2. Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli kupującym jest konsument.

  / Umowa komisu: Art. 765. Kc Przez umowę komisu przyjmujący zlecenie (komisant) zobowiązuje się za wynagrodzeniem (prowizja) w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rachunek dającego zlecenie (komitenta), lecz w imieniu własnym./

  *** Pogrubienia, podkreślenia, wyróżniony kolor czcionki zastosowałam w tekście dla czytelniejszego zrozumienia cytowanej treści.

 2. 5 następujących użytkowników podziękowało ali_cja za ten post:

  djtonka (08-06-2015),mini21 (08-06-2015),Potok666 (30-11-2015),UkrytyUser (09-06-2015)

 3. Pani SponsorPanna Google jest aktywna
  Avatar Panny Google


  Dołączył
  24-08-2012
  Skąd
  Internet
  Telefon
  Lumia 900
  Operator
  Play
  Postów
  2134
  Podziękowano
  871(239)

Informacje o wątku

Użytkownicy przeglądający ten wątek

Aktualnie 1 użytkownik(ów) przegląda ten wątek. (0 zarejestrowany(ch) oraz 1 gości)

Podobne wątki

 1. Jak wyczyścić telefon do sprzedaży przy rozbitym dotyku?
  Przez snajper246 w dziale Wsparcie techniczne
  Odpowiedzi: 6
  Ostatni post / autor: 27-12-2014, 11:44
 2. Sprzedaż kluczy na Allegro a ceryfikat MS
  Przez mini21 w dziale Dyskusja ogólna
  Odpowiedzi: 12
  Ostatni post / autor: 16-10-2014, 22:04
 3. [Lumia 920] Zastanawiam się nad sprzedażą
  Przez breq w dziale Dyskusja ogólna
  Odpowiedzi: 1
  Ostatni post / autor: 14-10-2014, 13:50
 4. Wycena i sprzedaż 8S'a
  Przez Qri017 w dziale Sprzedam
  Odpowiedzi: 4
  Ostatni post / autor: 31-05-2013, 21:53
 5. Wycena i sprzedaż 8S'a
  Przez Qri017 w dziale Dyskusja ogólna
  Odpowiedzi: 0
  Ostatni post / autor: 28-05-2013, 16:23

Tagi dla tego wątku

Uprawnienia umieszczania postów

 • Nie możesz zakładać nowych tematów
 • Nie możesz pisać wiadomości
 • Nie możesz dodawać załączników
 • Nie możesz edytować swoich postów
 •  
Kontakt
administracja[at]windowsmania.pl

Kopiowanie zawartości strony bez zezwolenia zabronione
Dołącz do nas