Tweety na temat @windowsmaniapl
r   e   k   l   a   m   a
View RSS Feed

Niech prawo zawsze PRAWO znaczy, a sprawiedliwość - SPRAWIEDLIWOŚĆ.

Przykład skargi dot. naruszenia warunków gwarancyjnych przez Serwis

Rate this Entry
by , 27-02-2015 at 16:15 (3301 Odsłon)
Twoje dane
Miejscowość, data
Twój adres
dane do kontaktu;
nr tel,
adres e-mail
Nazwa Serwisu-pełna
adres serwisuS K A R G A

dot. naruszenia umownego obowiązku gwarancyjnego - nr. klienta...../albo numery protokołów z napraw...../


Niniejszym, składam skargę na naruszenie warunków gwarancji, określonych w Karcie Gwarancyjnej, dołączonej do zakupionego w dniu...., w..........telefonu marki ......, o nr IMEI…..


Telefon /marka, nazwa…… /został zakupiony w dniu………., w…...../nazwa i adres sprzedawcy/ .
Do zakupu została dołączona Karta Gwarancyjna, w której producent tego sprzętu gwarantuje, że "....produkt jest wolny od wad materiałowych i wykonawczych i obejmuje go następującą gwarancją przez dwadzieścia cztery miesiące na urządzenie główne. W okresie gwarancji Producent w stosownym czasie bezpłatnie usunie wadę, dokonując naprawy lub wymiany wadliwego produktu lub wadliwej części produktu według własnego uznania, pod warunkiem że producent zostanie poinformowany o wystąpieniu wady przed upływem okresu gwarancji..."
W okresie obowiązywania ochrony gwarancyjnej tj. w okresie / tu podaj datę zakupu pierwotnego…i datę zakończenia gwarancji…./ w dniu …….wystąpiła wada/ albo jak było więcej , to wpisz/ polegająca na………..
Korzystając z przysługującego mi prawa do bezpłatnej naprawy złożyłem reklamację w dniu……., w……………, / tu dane salonu, sklepu: miejscowość, ulica/, jako sprzedawcy przedmiotowego telefonu.
Opis zgłoszonych usterek, wg Protokołu przyjęcia telefonu do naprawy/ nr Protokiłu...,/ brzmiał następująco; / tu opis tej wady…./
Telefon, po naprawie otrzymałem w dniu..... Według Protokołu naprawy nr….z dnia… , usterki opisano następująco: …….. lub : według tegoż Protokołu, w telefonie wymieniono następujące części: …./
Pomimo przeprowadzonej naprawy / i wymienionych części, jeżeli tego dokonano/, pierwotnie zgłaszane usterki nadal w nim występowały. Ponownie postanowiłem oddać przedmiotowy telefon do naprawy serwisowej, gdyż występujące wady , pomimo naprawy, nie pozwalały mi z niego korzystać w sposób zgodny ze swoim przeznaczeniem.
W dniu….., korzystając z uprawnień zagwarantowanych mi przez producenta telefonu, ponownie złożyłem żądanie naprawy, nr Protokołu przyjęcia reklamacji z dnia…, z następującym opisem występujących usterek....... / powinieneś mieć ten opis w protokole z przyjęcia reklamacji w salonie operatora, sklepie lub serwisie/.

Po upływie.......... od złożenia drugiego żądania naprawy /albo: W dniu......../ , otrzymałem informację o zgłoszeniu się po odbiór naprawionego telefonu. W Protokole z naprawy, nr… z dnia… stwierdzono, że nie zaobserwowano żadnej z wymienionych usterek i tylko wgrano nawy soft.
Stwierdzam stanowczo i jednoznacznie , że po dwukrotnej naprawie w autoryzowanym serwisie oddano mi niesprawny telefon. Na dowód takiego stwierdzenia , nagrałem film ukazujący wadliwe działanie telefonu, zamieszczony pod adresem…… i kopię którego , na Państwa żądanie udostępnię w każdym czasie.

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, gwarancja jakości jest zawarta w przepisach Kodeksu cywilnego /OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks cywilny Dz.U. 2014 poz. 121, w Księdze Drugiej /WŁASNOŚĆ I INNE PRAWA RZECZOWE/ , TYTUŁ XI /SPRZEDAŻ/, DZIAŁ III /Gwarancja jakości/ w artykułach od 577 do 581.

Art. 577 . § 1. Kodeksu cywilnego brzmi następująco: "W wypadku gdy kupujący otrzymał od sprzedawcy dokument gwarancyjny co do jakości rzeczy sprzedanej, poczytuje się w razie wątpliwości, że wystawca dokumentu (gwarant) jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji." oraz art. 580.§ 2. " Gwarant jest obowiązany wykonać obowiązki wynikające z gwarancji w odpowiednim terminie i dostarczyć uprawnionemu z gwarancji rzecz na swój koszt…"

Biorąc powyższe przepisy pod uwagę oraz stan faktyczny wykonywanych usług serwisowych, zarzucam niewykonanie przez gwaranta obowiązków, zagwarantowanych nabywcy rzeczy w Karcie Gwarancyjnej oraz obowiązującego w tym zakresie polskiego prawa.


Informuję, że w przypadku bezskutecznego upływu 7 dniowego terminu od dnia otrzymania niniejszego pisma , wyczerpię wszelkie dostępne procedury, by skutecznie dokonano naprawy sprzętu podlegającego ochronie gwarancyjnej bądź w inny sposób wywiązano się z obowiązków do których Gwarant się zobowiązał oraz do których zobowiązuje Go obowiązujące w Polsce prawo.Podpis klienta

Updated 11-03-2015 at 13:17 by ali_cja

Kategorie
Gwarancja producenta

Comments

Kontakt
administracja[at]windowsmania.pl

Kopiowanie zawartości strony bez zezwolenia zabronione
Dołącz do nas