Tweety na temat @windowsmaniapl
r   e   k   l   a   m   a
View RSS Feed

Niech prawo zawsze PRAWO znaczy, a sprawiedliwość - SPRAWIEDLIWOŚĆ.

Odrzucona reklamacja z powodu nadmierności kosztów.

Rate this Entry
by , 13-12-2014 at 01:47 (2902 Odsłon)
Jest to przykład jednego z pism reklamacyjnych. Być może, komuś się przyda :)

Dotyczy reklamacji: xxxxxxx

Informuję, że sposób rozstrzygnięcia reklamacji w żaden sposób nie zadowala mnie.

Ustawa z 27 lipca 20020 roku o szczegolnych warunkach sprzedaży konsumenckiej nie określa nadmierności kosztów jakich wymagałaby wymiana towaru na nowy, jednie w art. 8 określa, że kupujący nie może żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, gdy naprawa lub wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Ponadto, w zdaniu drugim tegoż artykułu ustawodawca określił, co należy uwzględnić przy ocenie nadmierności kosztów:
* wartość towaru zgodnego z umową,
* rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności,
* a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia.

Moim zdaniem, Państwo w swoim piśmie z dn........ nie wskazali żadnej z przyczyn, które miały wpływ na ocenę nadmierność kosztów. Należałoby zatem uznać, że nie zostały spełnione przesłanki wymienione w art. 8 cyt. ustawy, tym samym, Państwa pismo nie spełnia ustawowych wymagań i lekceważy prawo kupującego do korzystania z uprawnień reklamacyjnych. Sama odpowiedź " nie, bo nie" nie wyczerpuje ustawowych przesłanek odmowy uznania reklamacji.
Chciałabym również dodać, że to konsument może żadać doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę lub wymianę na nowy. Jest to zobowiązanie przemienne i na podstawie art. 365 Kodeksu Cywilnego- wybór należy do konsumenta- sprzedawca nie może narzucić sposobu załatwienia reklamacji.
Z treści Państwa pisma wynika, że stawiacie mi warunek wyrażenia zgody na naprawę i że spełnienie tego warunku spowodowałoby pozytywne rozpatrzenie reklamacji. Nie wyraziłam zgody na naprawę głównie z powodu własnych doświadczeń z napraw serwisowych; z takiej drogi skorzystałam po półrocznym korzystaniu z tableta Samsunga. Aktualnje jestem po 3 "naprawie" i tablet nadal jest niesprawny a ponadto w serwisie nie obchodzono się z nim delikatnie.

Reklamowany u Was sprzęt miał zaledwie kilka dni i nie mogę narażać go na zniszczenia serwisowe. Domagając się wymiany sprzętu, z uwagi na wadę fabryczną, tkwiącą w produkcie w chwili zakupu, uznałam, że towar jest niezgodny z umową.
Instytucja ta została wprowadzona do polskiego systemu prawnego wraz z uchwaleniem ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksj Cywilnegoz 27 lipca 2002 roku. Dokonuje ona implementacji dyrektywy nr 1999/44 z 25 maja 1999 roku w sprawie określonych aspektów i gwarancji na dobra konsumpcyjne (Dz. Urz. WE nr. L 171 z 9 lipca 1999 roku, s. 12 i n.), która stała się fundamentem rozwoju ujednoliconego, europejskiego prawa umów. Ochrona konsumenta na podstawie tej ustawy następuje z mocy prawa, to znaczy, że sprzedawca nie może jej ani wyłączyć ani ograniczyć. Obowiązuje, mimo gwarancji danej przez Gwaranta.

Konsument decyduje, w jakim trybie zareklamuje towar niezgodny z umową.

Niezgodność z umową zachodzi wówczas, m. in. gdy towar nie nadaje się do celów do jakich jest zwykle używany. Źle zamontowany ekran w przedmiotowym tablecie ........, uniemożliwiał korzystanie z niego w normalny sposób w trybie tzw. portretowym, tym bardziej, że w systemie brak było autorotacji ekranu. Nawet, po doinstalowaniu stosownej aplikacji, umożliwiającej rotację, wiele aplikacji nie przewiduje działania w trybie panoramicznym. Niemożność korzystania z podstawowych funkcji towaru spowodowała podjęcie decyzji o jego wymianie.
Wprawdzie, biorąc pod uwagę literę prawa, Sprzedawca może odmówić naprawy lub wymiany, jeżeli są one niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jednakże, w doktrynie prawniczej przyjęto, że niemożliwość wymiany towaru na nowy ma miejsce wówczas, gdy dotyczy rzeczy mającej charakter niezastępowalny, tzn. oznaczonej co do tożsamości, bądź niewykonanie przez Sprzedawcę obowiązku wymiany jest spowodowane zaprzestaniem produkcji rzeczy tego rodzaju. Zaś nadmierne koszty mogą być spowodowane np. koniecznością sprowadzenia z zagranicy kosztownego urządzenia, wysokim kosztem transportu, niewspółmiernym do wartości towaru. Przy ocenie nadmierności kosztów należy brać pod uwagę wartość towaru niezgodnego z umową, rodzaj i stopień stwierdzonem niezgodności oraz niedogodności wynikającej dla kupującego. Od uzasadnienia sprzedawcy zależy, czy jego wybór jest słuszny, czy też nie. W odpowiedzi na reklamację musi być wskazanie, w jaki sposób reklamacja zostaje rozpatrzona a nie tylko samo stwierdzenie, że "nie przysługuje możliwość WYBORU wymiany na nowy ze względu na określoną Ustawą nadmierność kosztów". Tym stwierdzeniem XXXX wyłączył mi ustawowo przyznane prawo wyboru sposobu realizacji reklamacji, pozostawiając jedynie dopuszczalny"wybór" w postaci naprawy!


Biorąc powyższe pod uwagę, na podstawie art. 8.4 cyt. ustawy " Jeżeli kupujący, z przyczyn określonych w ust. 1, nie może żądać naprawy..... ", występuję z żądaniem odstąpienia od umowy zawartej w dn.........
W przypadku nieuwzględnienia mojego żądania w terminie dwutygodniowym od daty zapoznania się z treścią tego pisma, skieruję sprawę na drogę postępowania sądowego.

Updated 13-03-2015 at 16:28 by ali_cja

Kategorie
Reklamacja

Comments

Kontakt
administracja[at]windowsmania.pl

Kopiowanie zawartości strony bez zezwolenia zabronione
Dołącz do nas