Tweety na temat @windowsmaniapl
r   e   k   l   a   m   a
View RSS Feed

Niech prawo zawsze PRAWO znaczy, a sprawiedliwość - SPRAWIEDLIWOŚĆ.

Nowe prawa konsumenta.

Rate this Entry
by , 29-12-2014 at 03:23 (1995 Odsłon)
Uwaga!
l. Do umów zawartych przed 25 grudnia 2014 roku stosuje się przepisy:
1. ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności. za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1225),
2. ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. Nr. 141, poz. 1176, z późn. zm. )

ll. Do umów zawartych od 25 grudnia 2014 roku mają zastosowanie przepisy ustawy z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta ( Dz. U. 2014 poz. 827). W stosunku do tych umów tracą moc ustawy wymienione w pkt. l.

Nowe prawa konsumenta reguluje ustawa z 30 maja 2014 roku, zawierająca 7 rozdziałów:
1. Rozdział 1 zawiera przepisy ogólne ( art. 1-7) ,
2. Rozdział 2 określa obowiązki przedsiębiorcy w umowach. innych niż zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość ( art. 8-11) ,
3. Rozdział 3 określa obowiązki przedsiębiorcy w umowach zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość ( art. 12-26) ,
4. Rozdział 4 reguluje prawo odstąpienia od umowy ( art. 27-38),
5. Rozdział 5 poświęcony jest umowom dotyczącym usług finansowych zawieranych na odległość. ( art. 39-43),
6. Rozdział 6 zawiera przepisy zmieniające ( art. 44- 50) :
a. Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. ( Dz. U. z 2014 r. poz. 121),
b. Kodeks wykroczeń - ustawa z 20 mają 1971 r. ( Dz. U. z 2013 r. poz. 482, z późn. zm.)
c. ustawę z dnia 22 maja 203r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym,
d. ustawę z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych,
e. ustawę z 16 lipca 2004 roku - Prawo telekomunikacyjne,
f. ustawę z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym,
g. ustawę z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin.
7. Rozdział 7 zawiera przepisy przejściowe i końcowe (art. 51-55) .

Definicja " konsumenta"
Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową / Art. 22¹ Kc/

Czyli, ochronie konsumenckiej podlega zarówno osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej czy zawodowej jak i prowadząca działalność gospodarczą lub zawodową ale która zawiera umowę sprzedaży / i tylko do takiej umowy ograniczymy się w niniejszym poradniku/ a umowa ta niezwiązana jest bezpośrednio z jej działalnością zawodową lub gospodarczą /np. kupno laptopa czy pralki wyłącznie do użytku domowego/.

Osoba fizyczna- to każdy człowiek i ma on od chwili urodzenia zdolność prawną /czyli jest podmiotem praw i obowiązków w sferze cywilnoprawnej/.
Zdolność prawna przysługuje zarówno zarówno osobom fizycznym jak i osobom prawnym. I o ile, osobom fizycznym przysługuje niezbywalnie od chwili urodzenia aż do śmierci, to w przypadku osób prawnych nabycie to następuje bądź z mocy ustawy/z chwilą rejestracji i ustaje z chwilą wykreślenia z odpowiedniego rejestru.
Od zdolności prawnej należy odróżnić zdolność do czynności prawnych.
Zdolność do czynności prawnych oznacza z zdolność do nabywania praw i zaciągania zobowiązań za pomocą czynności prawnych, poprzez własne działanie bądź zaniechanie.

Osoby fizyczne mogą posiadać pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych albo zdolności do czynności prawnych w ogóle nie posiadać.

Istotą zobowiązania jest to, że jedna ze stron tego zobowiązania / wierzyciel/ może żądać od drugiej strony / dłużnik/ świadczenia, a ta druga strona / dłużnik/ powinien świadczenie spełnić. Świadczenie może polegać na działaniu albo na zaniechania działania / czyli powstrzymania się od działania/.

Istotą umowy sprzedaży jest to, że sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę
/ Art. 535 Kc/.

Na potrzeby niniejszego poradnika możemy przyjąć, że istotą umowy sprzedaży konsumenckiej jest umowa sprzedaży w której przedsiębiorca zobowiązuje się przenieść na osobę fizyczną, dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, własność rzeczy a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

Umowa sprzedaży jest umową wzajemną, co oznacza że obie strony zobowiązują się w taki sposób, że świadczenie jednej z nich ma być odpowiednikiem świadczenia drugiej strony/ Art. 487.§1 Kc/.

Strona, która odstępuje od umowy wzajemnej, obowiązana jest zwrócić drugiej stronie wszystko, co otrzymała od niej na mocy umowy, a druga strona obowiązana jest to przyjąć. Strona, która odstępuje od umowy, może żądać nie tylko zwrotu tego, co świadczyła, lecz również na zasadach ogólnych naprawienia szkody wynikłe z niewykonania zobowiązania / Art. 494. §1 Kc/.
A zwrot świadczenia na rzecz konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie /Art. 494. § 2 Kc/

Ufff, to tyle na dziś.


Postanowiłam rozpocząć cykl wpisów o nowych prawach konsumentów. Początek jest bardzo ogólny ale ma on mnie zmobilizować do kontynuacji a Was zachęcić do dyskusji.
Będę zapewne edytowała ten wpis, chociażby po to, żeby go uzupełniać bądź korygować. Bo, prawdę mówiąc, jest to teraz zaledwie szkic. Mam nadzieję, że nie pozostawicie mnie samej ze sobą i aktywnie włączycie się również w jego rozbudowę.

Updated 05-01-2015 at 02:12 by ali_cja

Tagi: Brak Dodaj / edytuj tagi
Kategorie
Uncategorized

Comments

Kontakt
administracja[at]windowsmania.pl

Kopiowanie zawartości strony bez zezwolenia zabronione
Dołącz do nas